Ga naar de inhoud

Info over onze kernen

  HUMANISTISCH VERBOND WILLEBROEK
Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt.

Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema’s. We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zo maar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen.

We geloven in argumenten, niet in goden of overgeleverde waarheden. We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu.

We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat.

Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt.

Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wilt maken met vrijzinnig-humanistische waarden in het verbindende kader van een warme vereniging, dan bent u aan het goede adres.

   Facebook-pagina HV WILLEBROEK
  DE VAERTGEUS / Mensen en Wetenschap
De Vaertgeus is een vereniging die zich tot doel stelt VUB-afgestudeerden en hun sympathisanten te groeperen in het Willebroekse Vaartland en Klein-Brabant.

De Vaertgeus werd in 1981 gesticht als één van de 27 lokale kernen van UPV (Uitbreiding Permanente Vorming) een postuniversitair initiatief van de VRIJE UNIVERSITEIT van BRUSSEL en dit op initiatief van Dr. André Dezaeger (eerste voorzitter).

Ten einde de VUB Alma Mater en de gedachten van het VRIJ ONDERZOEK te promoten in de regio, werden en worden ambitieuze programma’s op stapel gezet, onder meer de traditionele “Night of the Proms” waarop normaliter de Vaertgeusprijs wordt uitgereikt – weliswaar met wisselend succes. Sinds 2006 is de Vaertgeus een kern van VRIJZINNIG WILLEBROEK en staat nu onder de leiding van Herman Bauwens.

  Facebook-pagina DE VAERTGEUS / Mensen en Wetenschap
  GRIJZE GEUZEN
Grijze Geuzen Willebroek staat zoals u uit de naam kan afleiden voor een vereniging van senioren, 50+, met een vrijzinnige levensvisie.

Vanuit een humanistisch vrijzinnige visie willen de Willebroekse Grijze Geuzen vooral een ontmoetingsgelegenheid zijn om onder meer: - voordrachten bij te wonen
- tentoonstellingen te bezoeken
- accenten te leggen op het beleidsvlak
- aandacht te vragen voor seniorenproblematiek
Ieder die zich kan vinden in het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed is van harte uitgenodigd op de eerstkomende activiteit.

  Facebook-pagina GRIJZE GEUZEN
  WILEMO

Meer dan ooit zijn de levensbeschouwelijke vakken een middel om kinderen en jongeren te stimuleren in hun groei naar volwassenheid met respect en verdraagzaamheid voor anderen. Zedenleer is een noodzakelijke oefenplaats voor humanisme, pluralisme en zingeving.

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens, de samenleving en de wereld.
Niet-confessionele zedenleer is een moraal die NIET steunt op een godsdienst, noch op een dogma, noch op een doctrine.
Wij vertrekken vanuit vrij onderzoek, houden rekening met de wetenschap, met de feiten en de ratio.

Wat doen we in de klas?
Het welbevinden van de leerling staat centraal.
Ons symbool is de fakkel die de mensen helpt zoeken naar wijsheid, schoonheid en kracht
Er is een officieel leerplan: via diverse werkvormen en thema’s worden procesdoelen nagestreefd.
Tegen het einde van de basisschool zijn de kinderen vertrouwd met een aantal elementaire begrippen:

  • democratie
  • verdraagzaamheid
  • solidariteit
  • seksualiteit
  • oorlog en vrede
  • godsdiensten
  • geloof en bijgeloof,…

Kinderen…

moeten kansen krijgen, eigen gedachten en gevoelens hebben
moeten blij gemaakt worden met een sfeer, met vormen van samen-zijn en samen-werken
moeten gevoelig gemaakt worden voor weerbaarheid, de andere mens, de andere omgeving, andere samenlevingsvormen
moeten gestimuleerd worden tot experimenteren, durven, uiten, twijfelen- Kinderen moeten verbanden zien tussen gedragingen, behoeften, gebeurtenissen, reglementen, wetten,…

De leerkracht moraal…

stimuleert de leerlingen in hun zoektocht naar zichzelf, anderen, de wereld om zich heen.
leert de kinderen samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, respectvol met elkaar omgaan
is ook een vertrouwensfiguur, tussen ouders en school, tussen kind en klastitularis

Wat verwachten de ouders?

De jongeren moeten het recht hebben hun eigen mening te vormen over de wereld en alles ‘wat er rond draait’ De leerkracht mag als mentor zijn eigen visie kenbaar maken, maar stelt zich open voor alle ideeën, zolang deze de waarheid nastreven en de waardigheid van de mens centraal stellen.